BritBurg Advies

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van (advies)opdrachten

BritBurg Advies is een bureau dat het verschil maakt.
Uitgangspunt is dat we werken in vertrouwen met opdrachtgevers als voorzitter, toezichthouder en bedenker van originele en werkbare oplossingen voor complexe vraagstukken. Toch ontkomen we er niet aan ‘algemene voorwaarden’ te hanteren, omdat ze de randvoorwaarden regelen, ze ons in voorkomende gevallen helpen, en omdat de verzekering dat verplicht stelt. We hebben getracht de voorwaarden zo krachtig mogelijk op te schrijven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten.

Wat treft u aan in de voorwaarden:
• Deze voorwaarden passen BritBurg Advies en de opdrachtgever toe vanaf het moment dat een offerte wordt ingediend tot en met het moment dat de eventuele opdracht is afgerond. Of in geval van een benoeming tot voorzitter van een vereniging, vanaf de benoemingsdatum tot en met de datum dat deze afloopt. Tussendoor ontbinden we de overeenkomst of benoeming tot voorzitter bij overmacht of als één van de partijen tekortschiet in nakoming ervan.
• BritBurg Advies voert de door haar te verrichten (advies)diensten naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. BritBurg Advies gaat hiertoe een inspanningsverplichting aan met haar opdrachtgevers.
• BritBurg Advies is niet aansprakelijk voor schade die door haar werk ontstaat indien de opdrachtgever onjuiste gegevens of onvolledige informatie heeft verstrekt. We zijn wel aansprakelijk als we tekortschieten in nakoming van de overeenkomst, terwijl dit redelijkerwijs wel had gekund.
• BritBurg Advies gaat uiteraard vertrouwelijk om met informatie als die expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan duidelijk is dat die voor de opdrachtgever gevoelig ligt.

1. Definities
1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen;
opdracht: iedere overeenkomst tussen BritBurg Advies en opdrachtgever tot het leveren (advies)diensten aan opdrachtgever en in geval van benoeming tot voorzitter van een vereniging: de benoeming met bijbehorende verplichtingen en afspraken;
offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van BritBurg Advies om een opdracht met haar aan te gaan;
opdrachtgever: de partij die BritBurg Advies contracteert c.q. beoogt te
contracteren en in geval van het voorzitterschap van een vereniging: de vereniging die BritBurg Advies benoemt tot voorzitter;
opdrachtnemer: BritBurg Advies. De besloten vennootschap die de opdracht als bedoeld onder punt 2 heeft aanvaard of een offerte als bedoeld onder punt 3 heeft uitgebracht.
partijen: opdrachtgever en BritBurg Advies.
contractperiode: de in de overeenkomst van opdracht overeengekomen duur van de opdracht.

materialen: alle door BritBurg Advies in het kader van de opdracht ontwikkelde rapporten, adviezen, resultaten, schema’s, , databanken, concepten, presentaties, en andere stoffelijke objecten.
2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij BritBurg Advies (advies)diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij de opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van BritBurg Advies uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen opdracht tot stand komen, voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever en andere op documenten van de opdrachtgever toegepaste bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

3. Wijzigingen van de opdracht of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn.
3. Totstandkoming Opdracht
1. Een offerte van BritBurg Advies is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Offertes van BritBurg Advies zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan BritBurg Advies is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan BritBurg Advies is verstrekt. BritBurg Advies is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.

3. De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de door BritBurg Advies uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en BritBurg Advies toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

4. De opdracht wordt niet in overwegende mate aangegaan met het oog op een bepaalde persoon die bij BritBurg Advies of in zijn dienst een beroep uitoefent. Toepassing van artikel 7:404 BW is derhalve uitgesloten.
4. Uitvoering opdracht
1. BritBurg Advies zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. BritBurg Advies kan echter niet garanderen dat het door opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.
2. BritBurg Advies heeft, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.

3. BritBurg Advies heeft het recht om de door haar ingezette adviseur(s) of medewerker(s) te vervangen. BritBurg Advies zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de opdracht te waarborgen.

4. BritBurg Advies en opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

5. De opdrachtgever zorgt ervoor dat:
a) BritBurg Advies tijdig bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die BritBurg Advies voor het uitvoeren van de opdracht nodig heeft;
b) alle voor de opdracht relevante en noodzakelijke feiten en omstandigheden, onder meer ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of de organisatie van opdrachtgever en wijzigingen in haar directe (markt)omgeving, zo spoedig mogelijk aan BritBurg Advies worden gemeld, zodat BritBurg Advies daar in de uitvoering van de opdracht op behoorlijke wijze rekening mee kan houden;
c) de bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn;
d) de adviseur(s) of medewerker(s) van BritBurg Advies, tenzij expliciet anders is overeengekomen, op verzoek kosteloos een eigen werkplek bij opdrachtgever krijgen, voorzien van goedwerkende telecommunicatievoorzieningen (zoals internetaansluiting).

6. Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen BritBurg Advies BV en opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

7. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van opdrachtgever, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van BritBurg Advies BV staat of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen (bijvoorbeeld de terbeschikkingstelling van de eigen medewerkers betrokken bij uitvoering van de opdracht door BritBurg Advies) voldoet, heeft BritBurg Advies BV het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

8. BritBurg Advies is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat BritBurg Advies is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9. Opdrachtgever zal BritBurg Advies vrijwaren voor aanspraken van derden (adviseurs en medewerkers van het bureau daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

5. Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht
1. Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht.

2. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoor¬beeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïn¬vloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal BritBurg Advies het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.
6. Duur en beëindiging van de opdracht
1. De opdracht wordt aangegaan voor de duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen wanneer de opdracht is afgerond.

2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschik¬baarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever.

3. BritBurg Advies zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van BritBurg Advies, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen aan opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan, noch het recht op vergoeding van enige door opdrachtgever dientengevolge geleden schade.

4. Partijen kunnen de opdracht voortijdig beëindigen, indien één van hen in gebreke blijft. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

5. Partijen hebben beide het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.

6. Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamhe¬den door BritBurg Advies tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

7. Iedere partij is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij (a) een verzoek tot faillissement is ingediend, (b) surséance van betaling is aangevraagd, (c) liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of (d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. BritBurg Advies is in geval van ontbinding tegenover opdrachtgever nimmer tot enige resti¬tutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

7. Tarieven, kosten en betaling
1. Alle tarieven en kosten die BritBurg Advies als vergoeding aan opdrachtgever in rekening brengt zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tussentijdse veranderingen die BritBurg Advies noodzaken tot tariefs- of prijsaanpassing, worden maximaal eens per half jaar doorberekend aan opdrachtgever.

2. Opdrachtgever dient alle facturen afkomstig van BritBurg Advies steeds uiterlijk binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen op het door BritBurg Advies aangegeven rekeningnummer.

3. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan BritBurg Advies de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

4. BritBurg Advies heeft het recht alvorens verplichtingen van zijn kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van BritBurg Advies aannemelijk is dat opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.

8. Aansprakelijkheid
1. BritBurg Advies zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten met inachtneming van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van (advies)diensten in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door BritBurg Advies geleverde (advies)dienst.
2. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan BritBurg Advies ter beschikking gestelde gegevens. BritBurg Advies is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.

3. BritBurg Advies en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
De hiervoor bedoelde contractuele aansprakelijk¬heid van BritBurg Advies en de aansprakelijkheid uit ander hoofde, is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat BritBurg Advies voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van opdrachtgever. Indien de opdracht langer dan een half jaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat BritBurg Advies in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.

4. BritBurg Advies BV en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever of enige derde lijdt ten gevolge van de toepassing of het gebruik van de resultaten van de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart BritBurg Advies en de door BritBurg Advies in het kader van de opdracht ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden voor alle in dit artikellid bedoelde schade.

5. De aansprakelijkheid van BritBurg Advies wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien opdrachtgever BritBurg Advies onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BritBurg Advies ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die BritBurg Advies in staat stelt adequaat te reageren.

6. BritBurg Advies is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de opdrachtgever, die het gevolg is van het niet, of niet tijdig presteren, of niet deugdelijk presteren door BritBurg Advies BV.

7. De in dit artikel 8 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet en/of grove schuld van BritBurg Advies of haar leidinggevend management.

8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BritBurg Advies meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen BritBurg Advies vervalt door het enkele verloop van zes (6) kalender¬maanden na het ontstaan van de vordering.

9. Vertrouwelijkheid
1. Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens vereist. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
2. Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de opdracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

10. Intellectuele Eigendomsrechten
1. Tenzij BritBurg Advies BV en opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft BritBurg Advies BV volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendoms¬rechten.
2. Modellen, technieken en instrumenten die zijn gebruik voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, en die eigendom zijn van BritBurg Advies mogen door de opdrachtgever openbaar worden gemaakt. Indien deze het eigendom van derden zijn, dan kan openbaarmaking alleen geschieden na verkregen toestemming van BritBurg Advies.
3. BritBurg Advies behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,onder uitdrukkelijk voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
11. Slotbepalingen
1. Partijen zullen gedurende een periode van één jaar na voltooiing van de opdracht door opdrachtgever, elkaars medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, niet in dienst nemen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.

2. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek, dan zal deze partij daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Wat al als gevolg van de opdracht gepresteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

12. Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
2. In geval van geschillen tussen opdrachtgever en BritBurg Advies , zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter.

Dr. B.I. van der Burg
DGA BritBurg Advies BV
Rotterdam, 14 maart 2017. Gedeponeerd onder KvK-nùmmer 27265251 op 14 maart 2017 bij de Kamer van Koophandel.