Privacy Statement BritBurg Advies

BritBurg Advies hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BritBurg Advies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement; 
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als BritBurg Advies zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Hieronder geven wij meer informatie over:

·        Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door BritBurg Advies verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

o   Administratieve doeleinden (om facturen aan klanten te kunnen sturen of facturen van leveranciers te kunnen betalen)

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

o   Administratieve doeleinden 

 

Voor de bovenstaande doelstelling kan BritBurg Advies de volgende persoonsgegevens van u zijn (potentiële) klanten of leveranciers vragen: 

o   Naam organisatie; 

o   Voornaam; 

o   Tussenvoegsel; 

o   Achternaam; 

o   (Zakelijk) Telefoonnummer; 

o   (Zakelijk) E-mailadres; 

o   Zakelijk adres; 

o   KvK-nummer organisatie

o   BTW-nummer

o   Rekeningnummer

o   Factuurnummer. 

 

Uw persoonsgegevens worden door BritBurg Advies opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

o   Gedurende de looptijd van de relatie en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

 

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door de NBBU verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

o    Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

o    Het inschrijving formulier Nieuwsbrief; 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NBBU de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

o    Voornaam; 

o    Tussenvoegsel; 

o    Achternaam; 

o    E-mailadres. 

 

Uw persoonsgegevens worden door NBBU opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

o    Gedurende de periode dat men aangemeld is. 

 

·        Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door BritBurg Advies verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

o   Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

o   Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn; 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BritBurg Advies de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

o   Naam organisatie; 

o   Voornaam; 

o   Tussenvoegsel; 

o   Achternaam; 

o   Zakelijk adres

o   Telefoonnummer; 

o   E-mailadres. 

 

Uw persoonsgegevens worden door BritBurg Advies opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

o   Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. 

 

o   voor maximaal 7 jaar. 

 

·        Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

o   Het verzorgen van de internetomgeving van BritBurg Advies; 

o   Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

o   Evt. het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

 

·        Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 

·        Bewaartermijn

BritBurg Advies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

·        Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

o   Alle personen die namens BritBurg Advies van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

o   We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

o   Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 

o   We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

 

·        Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

·        Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 

Vragen?

Als u naar aanleiding van ons Privacystatement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. 

 

Contactgegevens:

BritBurg Advies BV

Blankenweg 21

2661 TR Bergschenhoek

E: info@Britburg.nl 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *